Prof. Dr. Gürsel SAKA

VERTEBROPLASİ KİFOPLASTİVertebra kırıkları osteoporotik hastalarda en sık rastlanan kırıklardır ve tüm osteoporotik kırık olgularının yaklaşık yarısını oluşturur. Travma olmaksızın veya minör bir travmadan sonra oluşabilir. Şiddetli ağrı olsun ya da olmasın osteoporotik vertebra kompresyon kırıkları uzun dönemde ciddi sorunlara yol açabilir. Radyolojik olarak gösterilmiş bir veya daha fazla vertebra kırığı olanlarda yeni vertebra kırığı oluşma riski diğerlerinden 5-10 kat fazladır. Vertebra kompresyon kırıkları osteoporozun komplikasyonlarından biri olup tedavisinde amaç; vertebrada biyomekanik ve fizyolojik olarak eski stabiliteyi sağlamaktır.

Perkütanöz vertebroplasti (PV), bir biyomalzemenin (genellikle polimetil-metakrilat kemik çimentosu) perkütanöz yoldan kırık sahasına enjekte edilerek kırığın stabilize edilmesine ve ağrının giderilmesini sağlayan minimal invaziv bir tedavi yöntemidir. PV ilk olarak 1984 yılında uygulanmış bugün artık tüm dünyada osteoporotik omurga kırıklarında,  omurganın neoplastik hastalıklarında ve omurga metastazlarında yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.

Balon kifoplasti; PV ve osteoporotik omurga kırıklarının tedavisi, son dönemde yeni gelişmelere yol gösterici olmuştur. Osteoporotik omurga kırklarından kaynaklanan ilerleyici kifotik deformiteye yönelik geliştirilen balon kifoplasti tekniği  ilk kez 1998’ de uygulamaya başlanan ve başarılı erken sonuçların alındığı bir yöntemdir. PV gibi perkütanöz yoldan uygulanan bu yöntemde kırık hattına, şişerek kırığı redükte eden bir balon yerleştirilmekte, balon çıkarıldıktan sonra, yine PV'de olduğu gibi, bir biyomalzemenin enjeksiyonu ile kifotik deformiteye de müdahale edilerek kırık stabilize edilmektedir. Çöken vertebra yüksekliğinin yeniden sağlanması ile sagittal dengeyi düzeltmeye yönelik bu yöntemle iyi sonuçlar alınmaktadır.

Uygulama alanları;
 
  • Ağrılı osteoporotik ve osteolitik torakolomber vertebra kırıkları
  • Cerrahi dışı 3 hafta tedaviye rağmen ağrısı geçmeyen osteoporotik vertebra kırıklı hastalar
  • Erken mobilize edilemeyen pnömoni, derin ven trombozu ve analjezik intoleransı olan hastalar
  • Osteolitik primer vertebra tümürleri (Tanı ve tedavisinde)
  • Metastatik vertebra tümörleri (Tanı ve tedavisinde)

Şiddetli ağrıdan yakınan ve kırıktan kaynaklanan ağrı sebebiyle yaşam tarzında değişiklikler yapan hastalar vertebroplasti için uygun adaylardır. En iyi sonuçlar, genellikle radyolojik bulgularla uyumlu bölgede palpasyonla ağrı ve hassasiyeti olan olgularda alınmaktadır. PV uygulamasının kırık oluşumunu izleyen birkaç hafta içinde yapılması önerilmektedir. PV işlemi ile ağrıyı geçirebilmek için kırık seviyede lokalize edilebilen ağrısı olan, MRG ile yakın geçmişte oluştuğu gösterilebilen omurga kırığı olan ve şiddetli ağrısı olan olguların tercih edilmesi önerilmektedir.

İleri derecede osteoporotik hastalar sadece kırık seviyenin değil komşu segmentlerinde profilaktik olarak vertebroplasti ile  sementlenmesinden  fayda görürler. Böylece ileride oluşabilecek refraktürlerin  önüne geçilmiş ve hastaların hayat kalitesi arttırılmış olur.
Yöntemin uygulanmasında; MR ya da BT ile kırık tespit edildikten sonra hasta yüz üstü yatırılarak sedatize edilir. “ C kollu scopi” adı verilen görüntüleme yöntemiyle kırık olan vertebra tespit edilip, lokal anestezi uygulandıktan bir kanül vasıtası ile omurganın içine girilerek bu bölgeye kemik çimentosu uygulanır. Çimento 15-20 dakikada donar ve hasta birkaç saatlik gözlemi takiben aynı gece ya da sonraki gün evine gönderilebilir.